Moodle a un servidor intermediari invers emprant Dockers

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Previ

Cal tenir una Servidor intermediari invers. Farem servir la mateixa xarxa interna de dockers a la base de dades de Moodle, al mateix Moodle i al servidor intermediari invers.

Podeu veure quins dockers són connectats a la xarxa interna:

docker network inspect net

Docker MySQL per a Moodle

Documentació de referència: Install MySQL Inside Docker Container in Linux

docker run -d --name=mysql --restart=always --network=net \
  -p 3306:3306 \
  -v /opt/mysql/data:/var/lib/mysql \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=contrasenya_root_per_MySQL \
  mysql

net: nom de la xarxa interna emprada pel Servidor intermediari invers

/opt/mysql/data: ruta de la persistència de dades del docker MySQL

contrasenya_root_per_MySQL: La mateixa contrasenya per a l'usuari primari de la base de dades MySQL i l'administrador de Moodle

Cal crear la base de dades moodle al docker MySQL:

docker exec -it mysql mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE moodle"

Podem verificar llur creació:

docker exec -it mysql mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES"

Docker Moodle

Documentació de referència: Install Moodle Inside Docker Container in Linux

docker run -d --name=moodle_binefa_cat --restart=always --network=net \
  -v /opt/moodle/data:/bitnami \
  -e MOODLE_USERNAME=admin \
  -e MOODLE_PASSWORD=contrasenya_root_per_MySQL \
  -e MOODLE_DATABASE_TYPE=mysqli \
  -e MOODLE_DATABASE_USER=root \
  -e MOODLE_DATABASE_PASSWORD=contrasenya_root_per_MySQL \
  -e MOODLE_DATABASE_NAME=moodle \
  -e MOODLE_DATABASE_HOST=mysql \
  -e VIRTUAL_HOST=moodle.binefa.cat \
  -e LETSENCRYPT_HOST=moodle.binefa.cat \
  -e VIRTUAL_PORT=8080 \
  bitnami/moodle:3

moodle_binefa_cat: nom del docker

net: nom de la xarxa interna emprada pel Servidor intermediari invers i la base de dades

/opt/moodle/data: ruta de la persistència de dades del docker moodle

admin: nom de l'usuari administrador del Moodle

contrasenya_root_per_MySQL: La mateixa contrasenya per a l'usuari primari de la base de dades MySQL i l'administrador de Moodle

moodle: nom de la base de dades pel Moodle

moodle.binefa.cat: nom del domini des d'on s'accedeix a Moodle

8080: Port d'execució del docker Moodle (la variable d'entorn VIRTUAL_PORT informa de quin port ha de tenir visibilitat per a redireccionar-lo al port segur 443)

bitnami/moodle:3: nom i versió del docker executat