Servidor intermediari invers

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Using Docker to Set up Nginx Reverse Proxy With Auto SSL Generation

Ús del docker[modifica]

 • Creació d'una xarxa local de contenidors (amb nom net):
docker network create net
 • Posada en marxa del docker pel servidor intermediari invers:

- Feu una carpeta per a allotjar l'arxiu docker-compose.yml

mkdir reverse-proxy
cd reverse-proxy/

- Verifique si teniu instal·lat el paquet docker-compose. Altrament, instal·leu-ho:

sudo apt install docker-compose

- Creeu l'arxiu docker-compose.yml i copieu-hi el contingut de docker-compose.yml:

nano docker-compose.yml

- Posada en marxa, des de la mateixa carpeta a on hi és docker-compose.yml:

docker-compose up -d
 • Com a exemple d'ús es crida a dos serveis que fan servir el servidor intermediari invers. Els subdominis han de configurar-se des de la pàgina de gestió de dominis (opció A per IP o CNAME amb nom de domini):

- Crida a un servidor nginx (https://sub.things.cat):

docker run --rm --name nginx-dummy -e VIRTUAL_HOST=sub.things.cat -e LETSENCRYPT_HOST=sub.things.cat -e VIRTUAL_PORT=80 --network net -d nginx:latest

- Crida a un servidor NextCloud (https://sub0.things.cat/):

docker run --name nextcloud0 --network net -e VIRTUAL_HOST="sub0.things.cat" -e LETSENCRYPT_HOST="sub0.things.cat" -d nextcloud:19.0.2

- Accés a la consola bash del docker nextcloud0:

docker exec -it nextcloud0 bash -l

- Per a obtenir la informació disponible del docker en funcionament:

docker inspect nextcloud0

- Per a obtenir la IP interna del docker en funcionament:

docker inspect nextcloud0 | grep IPAddress

o

docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' nextcloud0

docker-compose.yml[modifica]

version: "3.3"

services:
  reverse-proxy:
    image: jwilder/nginx-proxy:latest
    container_name: "reverse-proxy"
    volumes:
      - "html:/usr/share/nginx/html"
      - "dhparam:/etc/nginx/dhparam"
      - "vhost:/etc/nginx/vhost.d"
      - "certs:/etc/nginx/certs"
      - "/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro"
    restart: "always"
    networks: 
      - "net"
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
  letsencrypt:
    image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion:latest
    container_name: "letsencrypt-helper"
    volumes:
      - "html:/usr/share/nginx/html"
      - "dhparam:/etc/nginx/dhparam"
      - "vhost:/etc/nginx/vhost.d"
      - "certs:/etc/nginx/certs"
      - "/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
    environment:
      NGINX_PROXY_CONTAINER: "reverse-proxy"
      DEFAULT_EMAIL: "un_correu@qualsevol.cat"
    restart: "always"
    depends_on:
      - "reverse-proxy"
    networks: 
      - "net"
volumes:
 certs:
 html:
 vhost:
 dhparam:

networks:
 net:
  external: true