File Browser

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Web del projecte File Browser

Per a posar-ho en marxa darrera un Servidor intermediari invers amb sistema de xifratge. A aquest exemple es fa servir el subdomini https://recull.binefa.cat:

docker run -d --name=Filebrowser --hostname=filebrowser --restart=always -v /home/jordi/compartit:/srv --network net -e VIRTUAL_HOST="recull.binefa.cat" -e LETSENCRYPT_HOST="recull.binefa.cat" -e VIRTUAL_PORT=80 -e TZ="Europe/Andorra" filebrowser/filebrowser:latest

Ara ja es pot utilitzar. El primer cop l'usuari i la contrasenya són admin

Per a que hagi persistència després d'aturar el contenidor copiem els arxius a un directori determinat. A l'exemple es fa servir /home/jordi/bin/html/filebrowser

docker cp Filebrowser:/database.db database.db
docker cp Filebrowser:/.filebrowser.json .filebrowser.json

Després aturem i esborrem el contenidor:

docker stop Filebrowser
docker rm Filebrowser

I finalment posem en marxa el contenidor amb els vincles dels arxius amb persistència:

docker run -d --name=Filebrowser --hostname=filebrowser --restart=always -v /home/jordi/compartit:/srv -v /home/jordi/bin/html/filebrowser/database.db:/database.db -v /home/jordi/bin/html/filebrowser/.filebrowser.json:/.filebrowser.json --network net -e VIRTUAL_HOST="recull.binefa.cat" -e LETSENCRYPT_HOST="recull.binefa.cat" -e VIRTUAL_PORT=80 -e TZ="Europe/Andorra" filebrowser/filebrowser:latest