Apache i PHP

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Basat en https://www.javatpoint.com/docker-php-example

Creació d'un contenidor docker[modifica]

Creació d'un nou directori[modifica]

mkdir php-docker-app

Creació d'un arxiu PHP[modifica]

Exemple d'arxiu index.php per a provar el contenidor docker:

<?
    echo "Hola Univers!";
?>

Creació de l'arxiu Dockerfile[modifica]

La base del contenidor docker és, a aquest exemple, php:7.0-apache. Es copia l'arxiu index.php (. és el propi directori) a la carpeta interna del contenidor (/var/www/html). Per a fer dinàmic el contingut es farà servir un volum a l'execució en producció. Exemple d'arxiu Dockerfile:

FROM php:7.0-apache
COPY . /var/www/html

Creació de la imatge del contenidor docker[modifica]

docker build -t php-app .

Es pot verificar la creació de la imatge del contenidor docker:

docker images

Prova de funcionament de la imatge del contenidor docker[modifica]

docker run php-app

O en el cas de voler muntar el directori arrel en un volum fent servir un Servidor intermediari invers:

docker run -dit --name fitxers-binefa-cat -v /home/jordi/bin/html/www_binefa_cat_php:/var/www/html --network net -e VIRTUAL_HOST="fitxers.binefa.cat" -e LETSENCRYPT_HOST="fitxers.binefa.cat" -e VIRTUAL_PORT=80 -e TZ="Europe/Andorra" php-app

Permís per a llistar i descarregar arxius mitjançant .htaccess[modifica]

L'arxiu .htaccess permet sobrescriure una configuració a sistemes a on no es té accés a la configuració Apache. Es fa ús en aquest cas per a no tenir que automatitzar un procés a l'inici de l'execució del docker que implica haver d'aturar i reiniciar serveis de la imatge base del contenidor docker php:7.0-apache.

Arxiu .htaccess a l'arrel del directori referenciat (directori referenciat com arrel al docker executat abans: /home/jordi/bin/html/www_binefa_cat ):

Options +Indexes
Order allow,deny 
Allow from all