Snap! a un servidor intermediari invers emprant Dockers

De things.cat
La revisió el 16:21, 27 març 2024 per Jordi Binefa (discussió | contribucions) (Construcció del docker)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a: navegació, cerca

Previ

Cal tenir una Servidor intermediari invers. Farem servir la mateixa xarxa interna de dockers al Node-RED i al servidor intermediari invers.

Podeu veure quins dockers són connectats a la xarxa interna:

docker network inspect net

Baixada del codi font

Baixeu el codi font del Snap! a GitHub:

jordi@vps:~/bin/html$ wget https://github.com/jmoenig/Snap/archive/refs/heads/master.zip

Descomprimiu (en cas de no tenir l'eina unzip feu sudo apt install unzip per a tenir-la):

jordi@vps:~/bin/html$ unzip master.zip
jordi@vps:~/bin/html$ cd master
jordi@vps:~/bin/html/master$

Personalització del Snap!

Opció de JavaScript activada per defecte

Per raons de seguretat, s'ha desactivat el JavaScript per defecte. Si us munteu el vostre propi servei al núvol, per a poder cridar programes vostres amb funcions amb JavaScript, heu d'afegir aquesta línia, en negreta, a l'arxiu snap.html:

    <script>
      Process.prototype.enableJS = true; // <-- Per a tenir seleccionat el JS per defecte
      var world;
      window.onload = function () {
        if ('serviceWorker' in navigator) {
          navigator.serviceWorker.register('sw.js');
        }
        world = new WorldMorph(document.getElementById('world'));
        new IDE_Morph().openIn(world);
        loop();
      };
      function loop() {
        requestAnimationFrame(loop);
        world.doOneCycle();
      }
    </script>

Inclusió de nous exemples

A la carpeta Examples hi afegiu el nou exemple amb extensió .xml i editeu l'arxiu EXAMPLES. En aquest exemple d'edició de l'arxiu EXAMPLES s'ha afegit el nom de l'arxiu .xml (IoT-Vertebrae.xml) afegit a la carpeta Examples i separat per un tabulador una descripció mínima de l'exemple:

animal-game.xml	Animal Game
Codification.xml	Codification
copter.xml	Copter
count-change.xml	Count Change
icecream-visual.xml	Icecream Visual
IoT-Vertebrae.xml	Interaction with IoT-Vertebrae
JSfunctions.xml	JSfunctions
live-tree.xml	Live Tree
swimmer.xml	Swimmer
tree.xml	Tree
vee.xml	Vee

Construcció del docker

Creació de Dockerfile i default

Dins de la carpeta a on hi l'arxiu index.html feu un nou arxiu anomenat default:

jordi@vps:~/bin/html/master$ nano default

I hi afegiu aquest contingut:

server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
  
  root /usr/share/nginx/html;
  index index.html index.htm;

  server_name _;
  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

Dins de la carpeta a on hi l'arxiu index.html feu un nou arxiu anomenat Dockerfile:

jordi@vps:~/bin/html/master$ nano Dockerfile

I hi afegiu aquest contingut:

FROM nginx:alpine

COPY . /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80

Volum de dades

Per a poder fer modificacions persistents al docker caldrà crear un volum. A aquest exemple, el nom del volum és snap_data_vol:

jordi@vps:~$ docker volume create --name snap_data_vol
node_red_data_vol
jordi@vps:~$ docker volume ls
DRIVER  VOLUME NAME
local   4c6fef4d8230506f389bfb915256365bac80be875d55077ec4eff4c6672d89
local   316f02665e61720a8165c30d9cec6de5a8b3c6ecc4175c3faecc00dafe548d
local   c278d7565bba5de8fb48f98951c293d27818604683012c4bac202281db07ca
local   e9e43b1bb654f05dedf8352c6f4074a3089e5b1c3cf8e7efddb6400a753893
local   node_red_data_vol
local   reverse-proxy_certs
local   reverse-proxy_dhparam
local   reverse-proxy_html
local   reverse-proxy_vhost
local   snap_data_vol

Accés al volum de dades:

jordi@vps:~$ sudo bash
root@vps:~# cd /var/lib/docker/volumes/snap_data_vol/_data/
root@vps:/var/lib/docker/volumes/snap_data_vol/_data# cd Examples/
root@vps:/var/lib/docker/volumes/snap_data_vol/_data/Examples# cat EXAMPLES 
animal-game.xml	Animal Game
Codification.xml	Codification
copter.xml	Copter
count-change.xml	Count Change
icecream-visual.xml	Icecream Visual
IoT-Vertebrae.xml	IoT-Vertebrae
JSfunctions.xml	JSfunctions
live-tree.xml	Live Tree
swimmer.xml	Swimmer
tree.xml	Tree
vee.xml	Vee
root@vps:/var/lib/docker/volumes/snap_data_vol/_data/Examples# ls
Codification.xml IoT-Vertebrae.xml animal-game.xml count-change.xml	  live-tree.xml tree.xml
EXAMPLES	 JSfunctions.xml  copter.xml    icecream-visual.xml swimmer.xml	 vee.xml

Construcció del docker

Construïu el docker (ha d'haver l'arxiu Dockerfile, creat a un pas previ, al mateix directori):

jordi@vps:~/bin/html/master$ docker build -t snap9:v2.13 .

Posada en marxa del docker

Al vostre proveïdor de dominis apunteu el nou subdomini (a l'exemple és snap.binefa.cat) al vostre VPS al núvol. A la llista de DNS feu servir el tipus A si apunteu a una IP o el tipus CNAME si apunteu a un altre nom de domini.

Poseu el docker en marxa sense persistència:

jordi@vps:~/bin/html/master$ docker run --rm --name snap9 -e VIRTUAL_HOST=snap.binefa.cat -e LETSENCRYPT_HOST=snap.binefa.cat -e VIRTUAL_PORT=80 --network net -d snap9:v2.13

Poseu el docker en marxa amb persistència de les personalitzacions:

jordi@vps:~/bin/html/master$ docker run --rm --name snap9 -e VIRTUAL_HOST=snap.binefa.cat -e LETSENCRYPT_HOST=snap.binefa.cat -e VIRTUAL_PORT=80 --network net -v snap_data_vol:/usr/share/nginx/html -d snap9:v2.13

Documentació

How to Build Docker Image : Comprehensive Beginners Guide (Fa servir com a Linux base un Ubuntu 18.04)

How I Deployed my Website as a Docker Container (Fa servir com a base un docker que és un servidor nginx instal·lat dins d'un Linux Alpine. Alpine és un Linux minimalista)