Edició de la pàgina «Pàgina principal»

Salta a: navegació, cerca

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Pot desfer-se la modificació. Si us plau, reviseu la comparació de sota per a assegurar-vos que és el que voleu fer; llavors deseu els canvis per a finalitzar la desfeta de l'edició.
Revisió actual El vostre text
Línia 389: Línia 389:
  
 
==== Primera connexió a la xarxa sense fils ====
 
==== Primera connexió a la xarxa sense fils ====
  debian@beaglebone:/var/lib/cloud9$ '''sudo connmanctl'''⏎
+
  debian@beaglebone:/var/lib/cloud9$ sudo connmanctl⏎
 
  [sudo] password for debian: temppwd⏎
 
  [sudo] password for debian: temppwd⏎
  connmanctl> '''scan wifi'''⏎
+
  connmanctl> scan wifi⏎
 
  Scan completed for wifi
 
  Scan completed for wifi
  connmanctl> '''services'''⏎
+
  connmanctl> services⏎
 
       MyWifi                  wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk
 
       MyWifi                  wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk
  connmanctl> '''agent on'''⏎
+
  connmanctl> agent on⏎
 
  Agent registered
 
  Agent registered
  connmanctl> '''connect wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk'''⏎
+
  connmanctl> connect wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk⏎
 
  Agent RequestInput wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk
 
  Agent RequestInput wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk
 
       Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory, Alternates=[ WPS ] ]
 
       Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory, Alternates=[ WPS ] ]
 
       WPS = [ Type=wpspin, Requirement=alternate ]
 
       WPS = [ Type=wpspin, Requirement=alternate ]
  Passphrase? '''MySecretPassphrase'''⏎
+
  Passphrase? MySecretPassphrase⏎
 
  Connected wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk
 
  Connected wifi_1234567890_1234567890123456_managed_psk
  connmanctl> '''quit'''⏎
+
  connmanctl> quit⏎
 
  debian@beaglebone:/var/lib/cloud9$
 
  debian@beaglebone:/var/lib/cloud9$
  

Si us plau, tingueu en compte que totes les contribucions per al projecte things.cat es consideren com a publicades sota els termes de la llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual (vegeu-ne més detalls a Things.cat:Drets d'autor). Si no desitgeu la modificació i distribució lliure dels vostres escrits sense el vostre consentiment, no els poseu ací.
A més a més, en enviar el vostre text, doneu fe que és vostra l'autoria, o bé de fonts en el domini públic o recursos lliures similars. Heu de saber que aquest no és el cas de la majoria de pàgines que hi ha a Internet. No feu servir textos amb drets d'autor sense permís!

Cancel·la Ajuda per a l'edició (obre en una nova finestra)